KOMUNIKAT dla osób, które pomyślnie zdały egzamin wstępny na aplikację adwokacką w dniu 29 września 2018 roku

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r., Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 615), uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu konkursowego nie jest równoznaczne z automatycznym wdrożeniem przez Okręgową Radę Adwokacką procedury prowadzącej do podjęcia uchwały o wpisie na listę aplikantów adwokackich Izby. W związku z tym że, uprawnienie do ubiegania się o wpis trwa przez okres dwóch lat od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu konkursowego, to wdrożenie przez ORA tej procedury wpisowej musi być poprzedzone złożeniem przez kandydata wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich Katowickiej Izby Adwokackiej. Aby złożyć wniosek kandydat nie musi czekać na doręczenie odpisu uchwały o wyniku egzaminu, ponieważ w aktach osobowych kandydatów znajdują się uchwały Komisji Egzaminacyjnej w oryginale.

        Prosimy kandydatów, którzy zamierzają ubiegać się o wpis na listę aplikantów adwokackich w roku bieżącym, o złożenie w sekretariacie referatu aplikacji adwokackiej ORA w Katowicach przy  ul. Gliwickiej 17 ( na 2 piętrze ) – w terminie do 15 października 2018 roku, wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich wraz z załącznikami.

Wnioski będą rozpatrzone na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 r..

Wraz z wnioskiem należy złożyć aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku.

Kandydatom na aplikantów adwokackich, którzy do tej pory przedstawili jedynie zaświadczenia o złożeniu egzaminu magisterskiegoprzypominamy też o konieczności uzupełnienia swoich akt osobowych poprzez przedłożenie oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, podpisanego przez właściciela dyplomu. 

Kandydat winien również złożyć:

- oświadczenie o korzystaniu z pełnipraw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [art. 65 pkt 2) ustawy j. w.,

- oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postepowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy – prawo o adwokaturze.

Prosimy nadto o złożenie oświadczenia o pozostawaniu bądź nie pozostawaniu kandydata, w dacie złożenia tego oświadczenia w stosunku umownym o charakterze  umowy zlecenia lub umowy o dzieło albo w stosunku zatrudnienia na jakiejkolwiek podstawie umownej, mianowania, wyboru itp. Odnośnie kandydatów, którzy w tych oświadczeniach potwierdzą pozostawanie w stosunkach prawnych, o których mowa wyżej, prosimy o podanie informacji o nazwie i adresie pracodawcy (zleceniodawcy), czasowym wymiarze tego zatrudnienia (lub godzinowego wymiaru obowiązków) - pełnionej funkcji lub stanowisku oraz zakresie  i charakterze wykonywanych obowiązków.

Prosimy nadto o złożenie pisemnego oświadczenia czy w roku 2018 kandydat ubiegał się o przyjęcie na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie  i czy zamierza rozpocząć tę aplikację, ewentualnie czy kandydat jest obecnie na aplikacji ogólnej lub innej aplikacji prawniczej.   

Kolejne dokumenty, które kandydat może złożyć wraz z  wnioskiem o wpis na listę aplikantów adwokackich to pisemne rekomendacje dwóch osób, w tym w miarę możliwości od adwokata wpisanego na listę adwokatów Katowickiej Izby Adwokackiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przypomina także, że zgodnie z art. 75 ust. 2 w zw. z art. 65 pkt 1) powołanej na wstępie ustawy Prawo o adwokaturze, obowiązkiem Rady Adwokackiej jest ustalenie czy kandydat do wpisu na listę aplikantów adwokackich jest osobą nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków aplikanta adwokackiego. Badanie tej przesłanki wpisu może wiązać się z koniecznością udzielenia Okręgowej Radzie Adwokackiej przez kandydata dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

W związku z powyższym Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uprzedza, że do niektórych kandydatów ubiegających się o wpis, mogą zostać wysłane zaproszenia do zgłoszenia się w siedzibie ORA w Katowicach, w celu udzielenia tych uzupełniających informacji lub wyjaśnień.

W przypadku jeżeli kandydat na aplikanta spełniający warunki do wpisania na listę aplikantów adwokackich Izby poczynił już obecnie ustalenia z którymkolwiek z adwokatów – członkiem Katowickiej Izby Adwokackiej, dotyczące zgody tego adwokata na podjęcie się  w stosunku do niego obowiązków patrona na czas odbywanej aplikacji - prosimy też  o przekazanie takiej informacji, dołączając do niej stosowne oświadczenie pochodzące od tego adwokata (promesa objęcia patronatem).

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się