Egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2017 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach informuje osoby zamierzające przystąpić w 2017 r. do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Katowicach o konieczności rejestracji on-line.

Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci proszeni są o uprzednią rejestrację na stronie internetowej:

https://nabor-katowice.devconfido.pl

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

Przepisy dotyczące przebiegu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką zawarte są w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U z 2016 r. poz. 105 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 75c ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze, termin składania zgłoszeń przez kandydatów na aplikantów upływa w dniu:

16 sierpnia 2017 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenia należy składać do siedziby komisji, tj. Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, ul. Gliwicka 17, kod 40-079, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: będziński, mikołowski, pszczyński, gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, olkuski, chrzanowski i miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Zabrze, Żory, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Piekary Śląskie;

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2017 r.".

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czytelnie podpisany przez kandydata imieniem i nazwiskiem (wydrukowany z extranetu),

2. kwestionariusz osobowy czytelnie podpisany przez kandydata imieniem i nazwiskiem (wydrukowany z extranetu),

3. życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), czytelnie podpisany przez kandydata imieniem i nazwiskiem,

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,

5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4., można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,

6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęcie do realizacji

7. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, czytelnie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem,

8. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych).

 

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się