Grudzień 2019

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

02.12.2019r. - poniedziałek

grupa I i II
godz. 16.00 - 1900 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak - Spółka Akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia, zmiany w KSH, najnowsze orzecznictwo)

grupa V
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – powództwa i wnioski realizowane na podstawie roszczeń związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – powództwo o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce medycznej)


grupa VI
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – powództwo o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce medycznej)
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – powództwa i wnioski realizowane na podstawie roszczeń związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

04.12.2019r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko – powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, powództwo o zachowek
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – wniosek o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosek o przysposobienie

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – wniosek o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosek o przysposobienie
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko – powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, powództwo o zachowek

grupa IX
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja-Wagner – pozakodeksowe przepisy karne, w tym ustawy: o przeciwdziałaniu narkomanii, o broni i amunicji, prawo łowieckie, prawo o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – pozakodeksowe przepisy karne, w tym ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich

grupa X
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – pozakodeksowe przepisy karne, w tym ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja-Wagner – pozakodeksowe przepisy karne, w tym ustawy: o przeciwdziałaniu narkomanii, o broni i amunicji, prawo łowieckie, prawo o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

05.12.2019r. - czwartek

grupa III i IV
godz. 16.00 – 1900 adw. Henryk Stabla – postępowanie egzekucyjne, egzekucyjne z nieruchomości i uprawnienia wierzyciela z zabezpieczeniem hipotecznym zastawem rejestrowym, tytuły egzekucyjne, klauzule wykonalności

grupa XI
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja-Wagner – obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych (doręczenie, ENA)
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – udział obrońcy w postępowaniu karnym wykonawczym

grupa XII
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – udział obrońcy w postępowaniu karnym wykonawczym
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja-Wagner – obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych (doręczenie, ENA)

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

09.12.2019r. - poniedziałek

grupa I i II
godz. 16.00 – 1900
adw. Jerzy Pinior - spółka jawna (podmiotowość prawna, zawarcie umowy spółki, rejestracja, wkłady wspólników, majątek spółki, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki wspólników, zmiany składu osobowego spółki i jej rozwiązanie, najnowsze orzecznictwo)

grupa V
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – odpowiedzialność członków zarządu, art. 299 ksh - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – przebieg rozprawy przed sądem I instancji (m.in. dowody, postępowanie dowodowe, zawieszenie i umorzenie postępowania, modyfikacje żądań pozwu/wniosku, taktyka adwokacka)

grupa VI
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – przebieg rozprawy przed sądem I instancji (m.in. dowody, postępowanie dowodowe, zawieszenie i umorzenie postępowania, modyfikacje żądań pozwu/wniosku, taktyka adwokacka)
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – odpowiedzialność członków zarządu,   art. 299 ksh - ćwiczenia

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

11.12.2019r. – środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego (określenie stron postępowania; umocowanie, substytucje, upoważnienie do zastępowania; zabezpieczenie dowodu; zabezpieczenie roszczenia, wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych)
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne; powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 
grupa VIII
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne; powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego (określenie stron postępowania; umocowanie, substytucje, upoważnienie do zastępowania; zabezpieczenie dowodu; zabezpieczenie roszczenia, wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych)

grupa IX
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – środki odwoławcze KPK
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – wybrane zagadnienia z prawa materialnego karnego, przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice)

grupa X
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – wybrane zagadnienia z prawa materialnego karnego, przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice)
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – środki odwoławcze KPK

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

12.12.2019r. - czwartek

grupa III i IV
godz. 16.00 – 1900
SSNA Krzysztof Wujek – postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego (prawo podatkowe)

grupa XI
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja - Wagner – przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (obrońca w sprawie o wykroczenia)

grupa XII
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (obrońca w sprawie o wykroczenia
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja - Wagner – przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

(Poniedziałek)

Posiedzenie ORA

16.12.2019r. - poniedziałek
Posiedzenie ORA

Szkolenie aplikantów adwokackich

16.12.2019r. - poniedziałek

grupa I i II
godz. 16.00 SSA Dariusz Chrapoński – prawo zamówień publicznych (postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych, postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych)

grupa V
godz. 16.00 adw. Kazimierz Wójcicki – powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu, powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – wzorce umów (obowiązki informacyjne, niedozwolone klauzule umowne, umowy zawierane z konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, wymogi formalne przy umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną)

grupa VI
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – wzorce umów (obowiązki informacyjne, niedozwolone klauzule umowne, umowy zawierane z konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, wymogi formalne przy umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną
godz. 17.30 adw. Kazimierz Wójcicki – powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu, powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

18.12.2019r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – wniosek o stwierdzenie zasiedzenia
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – powództwo o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce medycznej

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – powództwo o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z czynów niedozwolonych w przypadku szkód na osobie (wypadek komunikacyjny, zakażenia szpitalne, błąd w sztuce medycznej
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

grupa XI
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – prawo karne skarbowe
godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – przestępstwa z mowy nienawiści popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych w świetle międzynarodowych i krajowych standardów ochrony praw człowieka

grupa XII
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – przestępstwa z mowy nienawiści popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych w świetle międzynarodowych i krajowych standardów ochrony praw człowieka
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – prawo karne skarbowe

 

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

19.12.2019r. - czwartek

grupa III i IV
godz. 16.00 - 1900
adw. Rafał Stęchły – standardowe klauzule umowne (prorogacyjna, arbitrażowa, salwatoryjna, merger, adaptacyjna, waloryzacyjna, pactum de forma, pactum de non cedendo, compensando non compete, poufności, wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności)

grupa XI
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym i innych ustawach
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja - Wagner – przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

grupa XII
godz. 17.00 adw. Ewa Labocha-Pietras i adw. Kinga Widera – wizerunek aplikanta adwokackiego
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa - przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w kodeksie karnym i innych ustawach

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się