Listopad 2019

(Poniedziałek)

Kolokwium poprawkowe pismene dla aplikantów adwkockich z prawa karnego gr IX i X

04.11.2019 r. - poniedziałek
godz.16:00

Kolokwium poprawkowe pismene dla aplikantów adwkockich z prawa karnego gr IX i X

Szkolenie aplikantów adwokackich

04.11.2019 r. - poniedziałek

grupa I i II    
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa - „spółka komandytowo-akcyjna (w szczególności istota, specyfika regulacji prawnej, powstanie spółki komandytowej, pozycja prawna komplementariusza, pozycja prawna akcjonariusza, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, organy spółki, zastosowanie spółki komandytowo-akcyjnej);analiza bieżącego orzecznictwa.”

(Wtorek)

Kolokwium poprawkowe pisemne dla aplikantów adwokackich i roku z prawa karnego gr XI i XII

05.11.2019 r. – wtorek
godz.16:00

Kolokwium poprawkowe pisemne dla aplikantów adwokackich i roku z prawa karnego gr XI i XII

(Środa)

Kolokwium poprawkowe pisemne dla aplikantów adwokackich II roku z prawa cywilnego grupa V, VI, VII, VIII

06.11.2019 r. – środa
godz.16:00

Kolokwium poprawkowe pisemne dla aplikantów adwokackich II roku z prawa cywilnego grupa V, VI, VII, VIII

Szkolenie aplikantów adwokackich

06.11.2019 r. – środa

grupa VII
godz. 16.00    - adw. Grzegorz Kopeć – zaskarżanie uchwał w KSH -  ćwiczenia
godz. 17.30 - adw. Marek Kozielski – wybrane zagadnienia z KPC

grupa VIII
godz. 16.00   -  adw. Marek Kozielski – wybrane zagadnienia z KPC
godz. 17.30    - adw. Grzegorz Kopeć – zaskarżanie uchwał w KSH -  ćwiczenia
 
grupa IX
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja-Wagner - obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych (doręczenia, ENA)
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak - KPK - adwokat przed Sądem II instancji   

grupa X
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak - KPK - adwokat przed Sądem II instancji   
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja-Wagner - obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych (doręczenia, ENA)

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

07.11.2019r. - czwartek

grupa III  i IV
godz. 16.00 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów

grupa XI
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – omówienie kolokwium z prawa karnego
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – omówienie kolokwium z prawa karnego

grupa XI
godz. 16.00 adw. Roman Kusz – omówienie kolokwium z prawa karnego
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – omówienie kolokwium z prawa karnego

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

13.11.2019r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – odpowiedzialność członków zarządu art. 299 KSH
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – przebieg rozprawy przed sądem I instancji (m.in. dowody, postępowanie dowodowe, zawieszenie i umorzenie postępowania, modyfikacje żądań pozwu/wniosku, taktyka adwokacka)

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa - przebieg rozprawy przed sądem I instancji (m.in. dowody, postępowanie dowodowe, zawieszenie i umorzenie postępowania, modyfikacje żądań pozwu/wniosku, taktyka adwokacka)
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – odpowiedzialność członków zarządu art. 299 KSH

grupa IX
godz. 16.00 adw. Roman Kusz – omówienie kolokwium z prawa karnego
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak - omówienie kolokwium z prawa karnego

grupa X
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak - omówienie kolokwium z prawa karnego
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – omówienie kolokwium z prawa karnego

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

14.11.2019 r. – czwartek

grupa III i IV
godz. 16.00 SSA Dariusz Chrapoński – Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych

grupa XI
godz. 16.00 adw. Andrzej Czaputa – wybrane zagadnienia z prawa materialnego karnego, przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice)
godz. 17.30 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów

grupa XII
godz. 16.00 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów
godz. 17.30 adw. Andrzej Czaputa – wybrane zagadnienia z prawa materialnego karnego, przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice)

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

18.11.2019 r. - poniedziałek

grupa I i II
godz. 16.00 SSA Dariusz Chrapoński postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych

grupa V
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior - KPC - postępowanie nakazowe  i upominawcze a także z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – odpowiedzialność członków zarządu – art. 299  KSH

grupa VI
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – odpowiedzialność członków zarządu – art. 299  KSH
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior - KPC - postępowanie nakazowe  i upominawcze a także z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych

(Wtorek)

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

19.11.2019 r. - wtorek

godz.16:00
Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

(Środa)

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

20.11.2019 r. - środa
godz.16:00

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

Szkolenie aplikantów adwokackich

20.11.2019 r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Ewa Labocha-Pietras  i adw. Kinga Widera – adwokat na sali rozpraw, retoryka, wizerunek
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy
godz. 17.30 adw. Ewa Labocha-Pietras  i adw. Kinga Widera – adwokat na sali rozpraw, retoryka, wizerunek

grupa IX
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – udział obrońcy w postępowaniu karnym wykonawczym
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (obrońca w sprawie o wykroczenia

grupa X
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (obrońca w sprawie o wykroczenia
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – udział obrońcy w postępowaniu karnym wykonawczym

(Czwartek)

Posiedzenie ORA

21.11.2019 r. - czwartek – posiedzenie ORA

Szkolenie aplikantów adwokackich

21.11.2019 r. - czwartek

grupa III i IV
godz. 16.00   mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów

grupa XI
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja-Wagner – pozakodeksowe przepisy karne, w tym ustawy: o przeciwdziałaniu narkomani, o broni i amunicji, prawo łowieckie, prawo o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – pozakodeksowe przepisy karne,  w tym ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich

grupa XII
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – pozakodeksowe przepisy karne,  w tym ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich
godz. 17.30   SSO Ewa Trzeja-Wagner – pozakodeksowe przepisy karne, w tym ustawy: o przeciwdziałaniu narkomani, o broni i amunicji, prawo łowieckie, prawo o  przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Niedziela)

Adwokat Jan Polewka - rocznica śmierci

ur. 28.04.1928r. w Katowicach
zm. 24.11.2007r.

Wpisany na listę adwokatów Izby Katowickiej dnia 18 kwietnia 1959r. Zawód adwokata początkowo wykonywał w Zespołach Adwokackich w Wodzisławiu Śląskim, Mikołowie, a od listopada 1962r. do grudnia 1990r. w Zespole Adwokackim nr 3 w Katowicach. Następnie od 1991r. w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach nieprzerwanie do 31 grudnia 2000r.

Adwokat Jan Polewka był wykładowcą wielu pokoleń aplikantów adwokackich, mocno zaangażowany w prace samorządu adwokackiego – członek Komisji Rewizyjnej Rady Adwokackiej w Katowicach przez szereg kadencji. Cieszył się wielkim szacunkiem środowiska adwokackiego, był człowiekiem prawym, chętnie pomagającym ludziom, koneserem sztuki muzycznej, zawsze życzliwy.

Był również autorem publikacji dotyczącej historii Adwokatury Śląskiej. Adwokat Jan Polewka był współorganizatorem duszpasterstwa prawników przy Archidiecezji w Katowicach.

Za swoją działalność został odznaczony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”.

(Poniedziałek)

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

25.11.2019 r. - poniedziałek
godz.16:00

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

Szkolenie aplikantów adwokackich

25.11.2019 r. - poniedziałek

grupa I i II
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla – postępowanie egzekucyjne, egzekucja z nieruchomości, uprawnienia wierzyciela z zabezpieczeniem hipotecznym, zestawem rejestrowym, tytuły egzekucyjne, klauzule wykonalności

grupa V
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – pozwy i wnioski z prawa rodzinnego i części ogólnej
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko - przegląd prawa spadkowego

grupa VI
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko - przegląd prawa spadkowego
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – pozwy i wniosku z prawa rodzinnego i części ogólnej

(Wtorek)

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

26.11.2019 r. – wtorek
godz.16:00

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

(Środa)

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

27.11.2019 r. - środa
godz.16:00

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

Szkolenie aplikantów adwokackich

27.11.2019 r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa  – organy spółek kapitałowych i ich kompetencje
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły – standardowe klauzule umowne

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły – standardowe klauzule umowne
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – organy spółek kapitałowych i ich kompetencje

grupa IX
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa - KPK - przegląd prawa procesowego z uwzględnieniem sugestii aplikantów
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja-Wagner – KK - przegląd prawa materialnego z uwzględnieniem   sugestii aplikantów

grupa X
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja-Wagner - KK - przegląd prawa materialnego z uwzględnieniem   sugestii aplikantów
godz. 17.30 adw. Andrzej Czaputa - KPK - przegląd prawa procesowego z uwzględnieniem sugestii aplikantów

(Czwartek)

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

28.11.2019 r. – czwartek
godz.16:00

Ustne kolokwium poprawkowe z prawa karnego

Szkolenie aplikantów adwokackich

28.11.2019 r. – czwartek

grupa III i IV
godz. 16.00 SSO Małgorzata Gajewska-Nowak – wybrane zagadnienia prawa gospodarczego

grupa XI
godz. 16.00 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów
godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – przegląd instytucji prawa karnego materialnego - ćwiczenia

grupa XII
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – przegląd instytucji prawa karnego materialnego - ćwiczenia
godz. 17.30 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się